Paying for College in Hmong

Ib qho kev sib tham, 17 nas this, qhia txog ntawm niam txiv Hmoob kev them nyiaj mus kawm ntawv qib siab. Yog tsis muaj sib hawm saib tas nrho, saib raws li yam koj xav paub xwb.

Saib cov raws li nram nod:

Education

Tej yam zoo los ntawm kev kawm

Ib qho qhia txog Them Nyiaj Kawm Ntawv Qib Siab hais ua lus Hmoob

Txoj kev kawm ntawv qib siab yog tus ywm sij rau kev vam meej nyob rau hauv Minnesota. (2:30)

Cost

Kuv them tsis tau mus kawm ntawv qib siab

Ib qho qhia txog Them Nyiaj Kawm Ntawv Qib Siab hais ua lus Hmoob

Feem ntaus, niam txiv thiab menyuam laij tus nqi kawm siab tshaj qhov yuav tau them. (2:02)

Ilean Her

Nkag siab txog kev pab nyiaj txiag

Ib qho qhia txog Them Nyiaj Kawm Ntawv Qib Siab hais ua lus Hmoob

Illean Her thiab Chang Vang piav qhia txog cov kauj ruam tub ntxhais kawm ntawv yuav tau taug must thov nyiaj pab financial aid. (2:10)

piechart

Tsev Neeg Kev Them

Ib qho qhia txog Them Nyiaj Kawm Ntawv Qib Siab hais ua lus Hmoob

Kawm txog seb cov nyiaj los qhov twg los thiab seb cov nyiaj pab no muab faib li cas. (2:05)

steps

Muaj Rau Kauj Ruam

Ib qho qhia txog Them Nyiaj Kawm Ntawv Qib Siab hais ua lus Hmoob

Cov kauj ruam nod yuav pab niam txiv thiab tsev neeg nrhiav kev pab them mus kawm ntawv qib siab. (2:00)